ولی نعمت

ولی نعمت
آن که بر کسی حق نعمت دارد
نگهبان نعمت
سرور
1

کاربردهای ولی نعمت

  • فروغ دل و دیده مقبلان

    ولی نعمت جان صاحبدلان