پرده

پرده
پوشش، حجاب، مانع و حایلی که مانع دیدن می‌شود
حجله، حرمسرا
نوا، گاه موسیقی
1

کاربردهای پرده

 • پرده شک را برانداز از میان

  تا ببینی سود کردی یا زیان

 • دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست

  تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم

 • پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند

  تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی

 • پرده اگر برافکنی وه که چه فتنه ها رود

  چون پس پرده می رود اینهمه دلرباییت

 • سازنده ارغنون این ساز

  از پرده چنین برآرد آواز

 • برون پرده فرهاد ایستاده

  میان در بسته و بازو گشاده

 • در اندیشه که لعبت باز گردون

  چه بازی آردش زان پرده بیرون

 • جهان ناگه شبیخون سازیی کرد

  پس آن پرده لعبت بازیی کرد

 • پرده خلوت چو برانداختند

  جلوت اول به سخن ساختند

 • در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

  کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

 • مغنی از آن پرده نقشی بیار

  ببین تا چه گفت از درون پرده دار

 • چو با زن پس پرده باشد جوان

  بماند منش پست و تیره روان

 • گر تو از پرده برون آیی و رخ بنمایی

  پرده بر کار همه پرده نشینان بدری

 • چون پرده ز راز بر گرفتم

  بدرود که راه در گرفتم

 • باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده پرده ناموس بندگان بگناه فاحش ندرد و وظیفه روزی بخطای منکر نبرد