شعرفارسی

پرده دار

پرده دار
دربان
رازدار
1

کاربردهای پرده دار

  • مغنی از آن پرده نقشی بیار

    ببین تا چه گفت از درون پرده دار