شعرفارسی

پیران ویسه

پیران ویسه
وزیر خردمند افراسیاب
1

کاربردهای پیران ویسه

  • کجا رای پیران لشکرکشش

    کجا شیده آن ترک خنجرکشش