چاشنی گیر

چاشنی گیر
چاشنی چش . مزه چش . آنکه طعام یا شراب را بازچشد تا طعم آن معلوم کند
آنکه طعام را پیش از پادشاه میچشید تا از سمی نبودن غذا اطمینان حاصل شود
خوانسالار. مائده سالار. حاکم مطبخ را گویند
سفره چی
عیارسنج
1

کاربردهای چاشنی گیر

  • به نوش آباد آن خرمای در شیر

    شکر خواند انگبین را چاشنی گیر