شعرفارسی

کرامت

کرامت
سخاوت، جوانمردی، بخشندگی
بزرگی
سرافرازی
1

کاربردهای کرامت

  • بیا ساقی آن می که حال آورد

    کرامت فزاید کمال آورد

  • عاقلان خوشه چین از سر لیلی غافلند

    این کرامت نیست جز مجنون خرمن سوز را

  • ای صاحب کرامت شکرانه سلامت

    روزی تفقدی کن درویش بی نوا را