کرسی

کرسی
سریر، تخت
فلک هشتم، آسمان
کرسیها نشیمنگاه سلاطین بوده است و آسمان کرسی خداوند نامیده شده است.
1

کاربردهای کرسی

  • به شادروان شیرین برد شادش

    به رسم خواجگان کرسی نهادش

  • سدره ز آرایش صدرت زهیست

    عرش در ایوان تو کرسی نهیست