کرم

کَرَم
جوانمردی، سخاوت
1

کاربردهای کرم

  • برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

    که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را