شعرفارسی

کمال

کمال
کامل شدن، تمام شدن
1

کاربردهای کمال

  • بیا ساقی آن می که حال آورد

    کرامت فزاید کمال آورد