کوثر

کوثر
به معنی (خیر) فراوان است.
معنای خاص آن حوض کوثر است که نهر یا چشمه ای در بهشت است که چشمه های دیگر از آن نشات می گیرند.
نام سوره یکصدوهشتم قرآن کریم است که دارای سه آیه بوده و در مکه نازل گردیده است.
1

کاربردهای کوثر

 • بیا ای شیخ و از خمخانه ما

  شرابی خور که در کوثر نباشد

 • بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه

  که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم

 • چو کار آمد به آخر حوضه ای بست

  که حوض کوثرش زد بوسه بر دست

 • هرگز نشان ز چشمه کوثر شنیده ای

  کو را نشانی از دهن بی نشان توست