شعرفارسی

کیش

کیش
آیین و مذهب، راه و رسم، روش
ترکش، تیردان
1

کاربردهای کیش

  • هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید

    ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها

  • به من ده که در کیش رندان مست

    چه آتش پرست و چه دنیاپرست