شعرفارسی

کیمیا

کیمیا
ماده ای که به عقیدة قدما می توانست مس را تبدیل به طلا کند.
مکر و حیله
عشق و عاشقی
هر چیز نادر و نایاب ، دست نیافتنی
(در تصوف) نظر پیرو مرشد کامل
1

کاربردهای کیمیا

 • نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی

  که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز

 • گر کیمیای دولت جاویدت آرزوست

  بشناس قدر خویش که گوگرد احمری

 • آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

  آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

 • بیا ساقی آن کیمیای فتوح

  که با گنج قارون دهد عمر نوح

 • هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی

  کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

 • دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

  تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

 • گر نگهی دوست وار بر طرف ما کنی

  حقه همان کیمیاست وین مس ما زر شود

 • با همه جرمم امید با همه خوفم رجاست

  گر درم ما مسست لطف شما کیمیاست