گل

گل
هرجا که گل به صورت مجزا به کار برده شود،(نام خاص آن ذکر نشود) منظور گل سرخ است.
1

کاربردهای گل

 • دی بلبلی گلی ز قفس دید و جانفشاند

  بار دگر امید رهائی مگر نداشت

 • از نظر باز حسودش می نهفت

  سر خیش میدید و چون گل میشکفت

 • بلبلی شیفته میگفت به گل

  که جمال تو چراغ چمن است

 • حرف امروز چه گوئی فرداست

  که تو را بر گل دیگر وطن است

 • همه جا بوی خوش و روی نکوست

  همه جا سرو و گل و یاسمن است

 • گل اگر بود مادر من بود

  چونکه او نیست گل بگلشن نیست

 • گل من خارهای پای من است

  گر گل و یاسمین و سوسن نیست

 • سحرگه غنچه ای در طرف گلزار

  ز نخوت بر گلی خندید بسیار

 • بگفتا هیچ گل در طرف بستان

  نماند جاودان شاداب و خندان

 • چو گل یک لحظه ماند غنچه یک دم

  چه شادی در صف گلشن چه ماتم

 • مرا باید دگر ترک چمن گفت

  گل پژمرده دیگر بار نشکفت

 • گل آن خوشتر که جز روزی نماند

  چو ماند هیچکش قدرش نداند

 • بهستی خوش بود دامن فشاندن

  گلی زیبا شدن یک لحظه ماندن

 • گل خوشبوی را گرم است بازار

  نماند رنگ و بو چون رفت رخسار

 • ازین پژمردگی ما را غمی نیست

  که گل را زندگانی جز دمی نیست

 • بلبلی گفت سحر با گل سرخ

  کاینهمه خار بگرد تو چراست

 • گل خشبوی و نکوئی چو ترا

  همنشین بودن با خار خطاست

 • گل سرخی و نپرسی که چرا

  خار در مهد تو در نشو و نماست

 • گفت زیبائی گل را مستای

  زانکه یکره خوش و یکدم زیباست

 • ناگریز است گل از صحبت خار

  چمن و باغ بفرمان قضا است

 • ما شکفتیم که پژمرده شویم

  گل سرخی که دو شب ماند گیاست

 • عاقبت خوارتر از خار شود

  این گل تازه که محبوب شماست

 • رو گلی جوی که همواره خوش است

  باغ تحقیق ازین باغ جداست

 • ما چو رفتیم گل دیگر هست

  ذات حق بی خلل و بی همتاست

 • هر گلی علت و عیبی دارد

  گل بی علت و بی عیب خداست

 • گلی خندید در باغی سحرگاه

  که کس را نیست چون من عمر کوتاه

 • ندانستی که در مهد گلستان

  سحر خندید گل شب گشت پژمان

 • چو اشک از چشم گردون افتادم

  به رخسار خوش گل بوسه دادم

 • به گل زین بیشتر زیور چه بخشد

  بشبنم کار ازین بهتر چه بخشد

 • چو بر برگ گلی یکدم نشستم

  ز گیتی خوشدلم هر جا که هستم

 • خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

  که در دستت بجز ساغر نباشد

 • غنیمت دان و می خور در گلستان

  که گل تا هفته دیگر نباشد

 • بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم

  شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

 • سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند

  همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

 • ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود

  وین بحث با ثلاثه غساله می رود

 • بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر

  باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید

 • زمانه از ورق گل مثال روی تو بست

  ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش

 • چو گل به دامن از این باغ می بری حافظ

  چه غم ز ناله و فریاد باغبان داری

 • تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو

  ببرد قیمت سرو بلندبالا را

 • محبت با کسی دارم کز او باخود نمی آیم

  چو بلبل کز نشاط گل فراغ از آشیان دارد

 • شاخ گل از اضطراب بلبل

  با آن همه خار سر درآورد

 • هرگز نشنیده ام که بادی

  بوی گلی از تو خوشتر آورد

 • شمع پیشت روشنایی نزد آتش می نماید

  گل به دستت خوبرویی پیش یوسف می فروشد

 • تا غمی پنهان نباشد رقتی پیدا نگردد

  هم گلی دیدست سعدی تا چو بلبل می خروشد

 • کسان که در رمضان چنگ می شکستندی

  نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند

 • یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست

  که سروهای چمن پیش قامتش پستند

 • گر من از خار بترسم نبرم دامن گل

  کام در کام نهنگست بباید طلبید

 • عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل

  صبا به شهر درآورد بوی پیرهنش

 • بوی گل آورد نسیم صبا

  بلبل بی دل ننشیند خموش

 • گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید

  کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم

 • گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت

  تو در میان گل ها چون گل میان خاری

 • حدیث جان بر جانان همین مثل باشد

  که زر به کان بری و گل به بوستان آری

 • شب تیره بلبل نخسپد همی

  گل از باد و باران بجنبد همی

 • بی کینه وری سلاح بسته

  چون گل به سلاح خویش خسته

 • عجب گر بمیرد چنین بلبلی

  که بر استخوانش نروید گلی

 • وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها

  بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها

 • گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل

  با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها

 • بلبل آهسته به گل گفت شبی

  که مرا از تو تمنائی هست

 • چون غنچه گل قرابه پرداز شود

  نرگس به هوای می قدح ساز شود

 • باغبانی قطره ای بر برگ گل

  دید و گفت این چهره جای اشک نیست

 • باغبانان به شب از زحمت بلبل چونند

  که در ایام گل از باغچه غوغا نرود

 • صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم

  همه دانند که در صحبت گل خاری هست

 • بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

  باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

 • گلی را که نه رنگ باشد نه بوی

  غریب است سودای بلبل بر اوی

 • در باغ وقت صبح چنین گفت گل به خار

  کز خویش هیچ نایدت ای زشت روی عار

 • گلزار خانه گل و ریحان و سوسن است

  آن به که خار جای گزیند به شوره زار

 • در صحبت تو پاک مرا تار و پود سوخت

  شاد آن گلی که خار و خسش نیست در جوار

 • خواری سزای خار و خوشی در خور گل است

  از تاب خویش و خیرگی من عجب مدار

 • گر خار یا گلیم سرانجام نیستی است

  در باغ دهر هیچ گلی نیست پایدار

 • پروین ستم نمیکند ار باغبان دهر

  گل را چراست عزت و خار از چه روست خوار

 • در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل

  هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا

 • ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

  که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

 • سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی

  که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

 • گل سرخ روزی ز گرما فسرد

  فروزنده خورشید رنگش ببرد

 • چو گل دید آن ابر را رهسپار

  برآورد فریاد و شد بی قرار

 • همی تافت بر گل خور تابناک

  نشانیدش آخر بدامان خاک

 • شکسته گلی دید بی رنگ و بوی

  همه انتظار و همه آرزوی

 • خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم

  که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم

 • ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم

  تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی

 • گلم نباید و سروم به چشم درناید

  مرا وصال تو باید که سرو گلبویی

 • باغ می خواهم که روزی سرو بالایت ببیند

  تا گلت در پا بریزد و ارغوان بر سر ببارد

 • بهاری خرمست ای گل کجایی

  که بینی بلبلان را ناله و سوز

 • دهانی به خنده چو گل باز کرد

  چو بلبل به صوتی خوش آغاز کرد

 • قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی

  و آب شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی

 • دیگر ای باد حدیث گل و سنبل نکنی

  گر بر آن سنبل زلف و گل رخسار آیی

 • بوی گل و بانگ مرغ برخاست

  هنگام نشاط و روز صحراست

 • ولیکن مدتی با گُل نشستم»

 • گُل اندر زیر پا گسترده پر کرد

  مرا با همنشینی مفتخر کرد

 • چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند

  نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید

 • بر فرق چمن کلاله خاک

  پیچیده شود چو مار ضحاک

 • آراستش آنچنان که فرمود

  گل را به گلاب و عنبرآلود

 • کای تازه گل خزان رسیده

  رفته ز جهان جهان ندیده

 • نه بلبل بر گلش تسبیح خوانیست

  که هر خاری به تسبیحش زبانیست