شعرفارسی

گلبانگ

گلبانگ
آواز بلند
نام لحنی از لحن‌های موسیقی
گل بانگ، بانگ گل، آوازی که بلبل برای گل می‌خواند
1

کاربردهای گلبانگ

 • ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

  ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

 • خرد در زنده رود انداز و می نوش

  به گلبانگ جوانان عراقی

 • بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

  می خواند دوش درس مقامات معنوی

 • مغنی کجایی به گلبانگ رود

  به یاد آور آن خسروانی سرود

 • مغنی نوایی به گلبانگ رود

  بگوی و بزن خسروانی سرود