گوهر شب چراغ

گوهر شب چراغ
گوهری که در شب چون چراغ درخشد
1

کاربردهای گوهر شب چراغ

  • ز گوهر شب چراغی چند بودش

    که عقد گوش گوهر بند بودش