یاقوت

یاقوت
یاقوت قرمز
یاقوت کبود
یاقوت زرد
نام جوهری است مشهور و آن سرخ و کبود و زرد می باشد. اسم یاقوت به فارسی یاکند است . و یاقوت معرب آن است. بعد از الماس سخت ترین کانیهاست و آن را با الماس تراش می دهند.
1

کاربردهای یاقوت

  • اگر گل رست و گر یاقوت شد سنگ

    یکی رونق گرفت از خور یکی رنگ

  • دو قفل شکر از یاقوت برداشت

    وزو یاقوت و شکر قوت برداشت

  • ز یاقوت سرخست چرخ کبود

    نه از آب و گرد و نه از باد و دود